Registrirani zrakoplovni korisnici imaju na raspolaganju više zrakoplovnog meteorološkog materijala. Da biste se registrirali, molimo vas da na e-poštu: met@crocontrol.hr pošaljete slijedeće podatke :

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa e-pošte:

Broj telefona:

Br. pilotske dozvole:

Vrsta dozvole i pripadajućih ovlaštenja:

Osnova traženja za neletačko osoblje:

Ukoliko imate problema sa slanjem zahtjeva za registraciju, molimo vas da javite na stjepko.jancijev@crocontrol.hr

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Prihvaćanjem ove lzjave slobodno i izričito dajete Vašu privolu Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

 

Davanje podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni ustupiti svoje osobne podatke.

 

Voditelj će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovIaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

Procedure i načini postupanja s osobnim podacima, te fizičke i tehničko-sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka propisane su u skladu sa zahtjevima regulative GDPR kroz Politiku informacijske sigurnosti Voditelja, interne Pravilnike, te njegovu Politiku GDPR-a .

 

Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu evidencije i provjere korisnika.

 

Vaši obrađeni podaci čuvat će se u razdoblju od 3 (tri) godina nakon zadnjeg prijavljivanja na MET portal, nakon čega će se isti automatski brisati prema propisanim procedurama Politike GDPR-a.

 

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

 

Voditelj poštuje i štiti privatnost ispitanika, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te omogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka isključivo svojim zaposlenicima i njegovim izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti vezanim uz prirodu posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

 

Predstavnik Voditelja zbirke Vaših osobnih podataka je Stjepko Jančijev na adresi: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica.

 

U svakom trenutku imate pravo dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

 

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od iste i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: ­­­­­­­­­­met@crocontrol.hr.

 

Službenik za zaštitu podataka (DPO) kod Voditelja je Marija Pudar.

 

Kao ispitanik imate pravo na podnošenje prigovora na predmetnu obradu Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

Prihvaćanjem ove lzjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate Voditelju  da obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u navedene svrhe.

 

Ovim putem također izričito izjavljujete da ste stariji od 16 godina i da zakonski možete dati privolu  za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj lzjavi.

Smatra se da ste slanjem e-pošte sa zahtjevom za registraciju suglasni s ovom Izjavom.

 

Registered aeronautical users can access more aeronautical meteorological data. To register, please send an email to met@crocontrol.hr containing:

 

Name and family name:

Address:

e-mail:

Phone number:

Pilot license No.:

Type of License:

Basis of request for non-flying personnel:

 

If you are having problems with emailing the registration request, please contact stjepko.jancijev@crocontrol.hr .

 

DECLARATION OF CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING

 

Croatia Control Ltd. as the controller of the personal data collection (hereinafter: Controller) would hereby like to inform you that your personal data has been collected on the website https://met.crocontrol.hr (hereinafter: MET portal) and that it shall be processed.

By accepting this Declaration of Consent, you expressly give us your consent to the collection and further processing of your personal data originating from the MET portal for the purposes expressly stated herein.

Giving us your data is voluntary and thus you are not obliged to accept this Declaration of Consent, i.e. you are not required to enter your personal data on the MET portal.

 

The Controller shall treat your personal data in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: GDPR) by applying appropriate physical and technical security measures for the protection of personal data from unauthorized access, use, disclosure, loss or destruction.

Procedures and methods of handling personal data, as well as physical and technical security measures for the protection of personal data are prescribed in accordance with the requirements of the GDPR through the Controller's information security policy, internal manuals and its GDPR policy.

 

The collected personal data shall be processed for the purpose of records and verification of users.

 

Your processed data shall be stored for a period of three (3) years after your last access to the MET portal, after which it shall be automatically deleted according to the prescribed procedures of the GDPR policy.

 

At any time you can oppose your personal data processing for those purposes and revoke the given consent.

 

You are aware that withholding your consent or withdrawing it automatically causes your account to be deactivated, i.e. prevents you from using the MET portal's contents as a registered user.

 

The Controller respects and protects the privacy of its users and MET portal visitors, maintains the confidentiality of your personal data and allows the access to and gives your personal data solely to its employees and its processors who require the data to carry out their business activities related to the nature of their job. Your personal data shall not be disclosed to third parties without your prior explicit consent, except and only in the cases expressly prescribed by law.

 

The representative of the Controller of your personal data collection is the Director of the Military Operations Division at Croatia Control Ltd., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica.

At any time you have the right to access your personal data being processed and to request its correction or amendment.

 

You may at any time, in whole or in part, without charge and explanation, withdraw or cancel your consent and request the termination of your personal data processing. You can submit a withdrawal of your consent by mail at the above mentioned address or by the following e-mail: met@crocontrol.hr.

 

The Controller's Data Protection Officer (DPO) is Marija Pudar.

 

As a data subject, you have the right to file a complaint about the processing of your personal data with the Croatian Personal Data Protection Agency (AZOP).

 

By accepting this Declaration of Consent and entering your personal data on this MET portal, you hereby confirm that you have thoroughly read and understood all the information herein and you allow the Controller to process and use your personal data for the mentioned purposes.

 

Hereby you also explicitly state that you are over the age of 16 and can legally give your consent to personal data processing as stated in this Declaration of Consent.

 

By submitting a registration application e-mail it is considered that you are agreeing with this Statement.