Privacy Policy

 

Croatia Control Ltd., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica (hereinafter: "CCL") protects the privacy of its users through this Privacy Policy, and takes care of their personal data in line with the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, and the Act on Implementation of the General Data Protection Regulation (Croatian Official Gazette No. 42/18).

CCL undertakes to process personal data exclusively in accordance with the principles of the Regulation.

CCL established the personal data protection management structure by determining and assigning the roles, responsibilities, processing rules and principles, safeguards, through impact assessment, reporting, supervision, and continuous raising of awareness in the field of personal data protection.

CCL continuously implements appropriate technical and organizational personal data protection measures, taking into account the nature, scope, context, and purposes of processing, as well as personal data protection risk exposure, to ensure and be able to prove that processing is carried out in accordance with the personal data protection provisions and best practices.

This Privacy Policy can be restated or amended at any time without prior notice. By using CCL's website after the restatement or amendment, you agree to those amendments.

 

Controller and Data Protection Officer

The controller shall be CCL.

CCL's processors of your personal data are bound by CCL to act as set forth herein.

CCL's designated data protection officer is available at the following e-mail:  dpo@crocontrol.hr.

 

Lawfulness, Fairness, and Transparency

Your personal data shall be processed by CCL only on the basis of a legal obligation, your consent or other legitimate interests.

Data concerning you shall be transparently collected, used, consulted and/or otherwise processed.

Information on the access to your data, the process of lodging a complaint, making a request to update your data can be obtained from the data protection officer at the following e-mail: dpo@crocontrol.hr.

 

Purpose Limitation

Your personal data shall be collected for specified and legitimate purposes and processed in a manner that is compatible with those purposes.

Personal data that we collect are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. The controller (CCL) and the processor shall not collect any personal data which are not relevant for the purposes for which they are processed.

 

Data Accuracy and Integrity

It is necessary that the collected and stored personal data are accurate and up to date. CCL shall take every reasonable step to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are rectified or erased without delay.

 

 

Freedom of Choice

You decide on the personal data that you submit to CCL. Should you decide not to submit your personal data to CCL, you may not have full access to certain sites/functions of the website. 

 

Storage Limitation

Your personal data storage periods are determined by positive legal regulations, CCL's internal acts or your consent to collect and process your personal data.

 

Integrity and Confidentiality

To protect your personal data submitted via this website, CCL uses physical, technical and organizational security measures, and it continuously upgrades and tests its security technology. Access to your personal data is enabled only to those persons who need to have it to perform certain tasks or provide services that are of benefit to you. Apart from that, CCL educates its employees about the importance of confidentiality, privacy, and protection of your data.

 

Questions and Comments

CCL shall accept all reasonable requests to rectify, complete or erase your personal data. Should you have any questions or comments on the Privacy Policy, please send your request at the following e-mail: dpo@crocontrol.hr.

 

Right to Lodge a Complaint with a Supervisory Authority

At any time, you can lodge a complaint with a supervisory authority in relation to the collecting and processing of your personal data by CCL. In the Republic of Croatia a complaint can be lodged with the Croatian Personal Data Protection Agency.

 

Politika privatnosti

 

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica (dalje u tekstu: „HKZP")  Politikom privatnosti štiti privatnost svojih korisnika i brine o njihovim osobnim podacima u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Politikom privatnosti se HKZP obvezuje obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

HKZP je uspostavio upravljanje zaštitom osobnih podataka kroz utvrđivanje uloga, odgovornosti, pravila i načela obrade, mjera zaštite, procjenu učinka, izvještavanje, nadzor te kontinuirano podizanje svijesti na području zaštite osobnih podataka.

HKZP kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i izloženost riziku zaštite osobnih podataka, kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi sukladno propisima i dobrim praksama zaštite osobnih podataka.

Ova Politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica HKZP-a nakon promjene ili nadopune, potvrđujete svoju suglasnost s tim izmjenama i dopunama.

 

Voditelj obrade osobnih podataka i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je HKZP.

HKZP je svoje izvršitelje obrade Vaših osobnih podataka obvezao na postupanje jednako onome koje je obrazloženo u ovoj Politici privatnosti.

U HKZP-u je imenovan službenik za zaštitu podataka, koji je dostupan na adresi elektronske pošte: dpo@crocontrol.hr.

 

Zakonitost, poštenost i transparentnost

HKZP će Vaše osobne podatke obrađivati samo temeljem zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove.

Podaci koji se odnose na Vas prikupljat će se, upotrebljavati, davati na uvid i/ili na neki drugi način obrađivati na transparentan način.

Informacije o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje eventualnih pritužbi, zahtjeva za ažuriranje podataka možete dobiti od službenika za zaštitu podataka na adresi  elektronske pošte: dpo@crocontrol.hr .

 

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u izričite i zakonite svrhe i obrađivat će se na način koji je u skladu s tim svrhama.

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade (HKZP) i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

 

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni. Uzimajući u obzir svrhe u koje se osobni podaci obrađuju, HKZP će poduzeti razumne mjere kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji nisu točni isprave ili izbrišu bez odlaganja.

 

 

Sloboda izbora

O osobnim podacima koje dostavljate HKZP-u odlučujete Vi. Ako se odlučite da Vaše podatke ne želite dostaviti HKZP-u, tada možda nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici. 

 

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima, internim aktima HKZP-a ili Vašom suglasnošću za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

Cjelovitost i povjerljivost

S ciljem zaštite osobnih podataka koje šaljete preko ove web stranice, HKZP koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, te neprestano nadograđuje i testira svoju sigurnosnu tehnologiju. Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo onim osobama koje ih trebaju znati kako bi Vam mogli pružiti neke koristi ili usluge. Osim toga, HKZP educira svoje zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 

Pitanja i komentari

HKZP će odgovoriti na razumne zahtjeve za bilo kojim akcijama nad Vašim osobnim podacima radi ispravljanja, dopune ili brisanja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka o privatnosti, molimo Vas da pošaljete svoj upit na mail dpo@crocontrol.hr.

 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka od strane HKZP-a. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).