Changes in Meteorological Products for Low Levels Flights

 

From 08 UTC on October 12th 2020 CCL introduced a change in the issuance of forecasts for low level flights. Instead of the issuance of SWL charts for 5 (summer) and 3 (winter) daily times, the issuance of SWL forecasts for 6 time periods per day, which cover a total of 24 hours, was introduced.

The SWL consists of a chart, which graphically shows the distribution of MET elements at the beginning of the forecast, and an OUTLOOK, which describes significant changes in meteorological elements over time until the next chart.

The SWL forecast is continuously monitored and corrected (AMD) according to criteria that include the criteria for issuing AIRMET. In a special section below the chart, the phenomena due to which the chart AMD was issued is indicated.

The consequence of such a change is that AIRMET, a warning issued for phenomena not predicted by the LLF forecast, will be issued only in cases when a SWL forecast cannot be issued.

Some significant changes on the chart itself compared to the previous one:

  • A display of the direction and speed of widespread strong ground wind is introduced. The mean speed and direction are indicated by a flag, and maximum wind gusts are added as needed as speed in KTs;
  • The area of ​​moderate and strong mountain waves is bounded by a dashed line, and numbered and described in the same way as turbulence.
  • Thunder with hail is additionally forecast and indicated by a special symbol on the chart.

Instructions for SWL can be found here.

Promjene u meteorološkim produktima za letove na nižim nivoima

 

S danom 12.10.2020. od 08 UTC HKZP je uveo promjenu u izdavanju prognoza za letove na nižim nivoima. Umjesto dosadašnjeg izdavanja SWL karata za 5 (ljeti), odnosno 3 (zimi) dnevna termina, uvelo se izdavanje SWL prognoza za 6 vremenskih perioda u danu, a koji ukupno pokrivaju sva 24 sata.

SWL se sastojati od Karte, koja grafički prikazuje rasprostranjenost MET elemenata na početku prognoze i OUTLOOK-a, koji opisuje značajne promjene meteoroloških elemenata u vremenu do slijedeće Karte.

SWL prognoza se kontinuirano nadzire i popravlja (AMD) po kriterijima koji obuhvaćaju kriterije za izdavanje AIRMET-a. U posebnu rubriku ispod Karte naznačene su pojave zbog kojih je izdan AMD karte.

Posljedica ovakve promjene je da će se AIRMET, upozorenje koja se izdaje za pojavu koja nije prognozirane LLF prognozom, izdavati samo u slučajevima nemogućnosti izdavanja SWL prognoze.

 

Neke značajnije promjene na samoj karti u odnosu na prethodnu:

  • uvodi se prikaz smjera i brzine rasprostranjenog jakog prizemnog vjetra.  Srednja brzina i smjer se prikazuju zastavicom, a maksimalni udari vjetra se po potrebi dopisuju kao iznos brzine u KT;
  • područje umjerenih i jakih planinskih valova se omeđuje isprekidanom linijom, te numerira i opisuje na isti način kao i turbulencija.
  • dodatno se prognozira i posebnim simbolom na Karti označava grmljavina s tučom.

Naputak za korištenje SWL-a možete naći na ovdje.